vè chúng tôi / sứ mệnh tầm nhìn

SỨ MỆNH

Góp phần thúc đẩy và nâng cao chất lượng chuyên môn chung của thị trường bảo hiểm tại Việt Nam tiệm cận với thị trường quốc tế.

TẦM NHÌN

Xây dựng TAS trở thành công ty giám định tổn thất đầu tiên tại Việt Nam có chuyên môn và chất lượng dịch vụ tương đương với các đơn vị giám định quốc tế mà vẫn phù hợp với môi trường Việt Nam.