bảo hiểm trách nhiệm / hỗn hợp

trách nhiệm cộng đồng

trách nhiệm nghề nghiệp

trách nhiệm sản phẩm

Chuyên môn của chúng tôi bao gồm nhiều ngành ngành khác nhau, cho phép chúng tôi hình thành các đội ngũ đa lĩnh vực với sự kết hợp các kỹ năng phù hợp. Chúng tôi đã xây dựng các quy trình điều tra nhằm tập trung khám phá các yếu tố cốt lõi và đưa ra các giải pháp tối ưu nhằm giảm thiểu xung đột. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm trong việc giải quyết các khiếu nại liên quan đến các tổn thất quan trọng và phức tạp trong lĩnh vực dịch vụ này.