1. Tài sản

Mọi rủi ro tài sản

Cháy và các rủi ro đặc biệt

Mọi rủi ro công nghiệp

Mất cắp

Lòng trung thành